Aktualności

Data publikacji: 13 marca 2019
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.)

Informuję, iż w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.) polegającą na dodaniu § 17a, zarządcy, użytkownicy lub faktycznie władający obiektem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni, lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania uczestników, zostali zobowiązani między innymi do:

  1. Przed rozpoczęciem działalności oraz raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne (na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzić spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej,
  2. Powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej  o terminie przeprowadzenia sprawdzenia nie później niż 7 dni przed ich przeprowadzeniem,
  3. Złożyć do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej protokół z przeprowadzonego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia sprawdzenia.

Sprawdzenie takie może być dokonywane przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.). Ze sprawdzenia ww. osoby sporządzają protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Należy podkreślić, iż rozpatrywane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązuje właścicieli (zarządców, użytkowników) istniejących budynków o podobnym przeznaczeniu (również sale zabaw dla dzieci) do wykonania powyżej opisanych działań w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji (tj. do dnia 28.02.2019 r.).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie skutecznych działań mających na celu realizację obowiązku wynikającego z przepisu § 17a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

bryg. Jacek Noworycki

Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy