Aktualności

Data publikacji: 30 grudnia 2016
Ogłoszenie o naborze do służby.

KOMENDANT POWIATOWY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY

OGŁASZA

nabór kandydatów do służby przygotowawczej na okres 3 lat

 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy

 

 1. Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby: 4 stanowiska
 2. Nazwa stanowisk, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne:
 • stażysta, przewidywany etat docelowy – starszy ratownik/starszy ratownik – kierowca

Miejsce pełnienia służby:

– Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Oleśnicy ul. Kopernika 4 – 2 osoby,

– Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Sycowie ul. Waryńskiego 2 – 2 osoby,

            Rodzaj rozkładu czasu służby: zmianowy rozkład czasu służby

 1. Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej:

określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.), tj.:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
 1. Wymagane dokumenty:
 2. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 3. życiorys,
 4. kserokopie;

– świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

– dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności (w tym świadectwa ukończenia szkoły średniej);

– dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

 1. podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 – druk do pobrania):

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

– o korzystaniu z pełni praw publicznych;

– o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych tj. dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej, próbie wysokościowej oraz sprawdzianie z pływania wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu. Zaświadczenie to wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość kandydat do służby okazuje przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej. Wzór zaświadczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – druk do pobrania.
 2. podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 – druk do pobrania):

 – o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas wszystkich etapów naboru.

 

 1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

UWAGA:

Kompletną dokumentację należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4

opisanej imieniem i nazwiskiem

z dopiskiem „Nabór do służby w KP PSP w Oleśnicy”

w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. w:

 • sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy, ul. Kopernika 4, 56-400 Oleśnica; czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 • lub przesłać drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, ul. Kopernika 4, 56-400 Oleśnica.

 

Za datę przyjęcia liczy się datę wpływu aplikacji do Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy. Oferty składane po terminie, niekompletne i niespełniające wymagań formalnych oraz koniecznych nie będą brane pod uwagę.

Po złożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. 4, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz zakłada dla niego arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentuje wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z niżej wymienionych etapów:

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnicy składa się z VII etapów

 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

ETAP I postępowania kwalifikacyjnego – ocena złożonych dokumentów związanych

z postępowaniem kwalifikacyjnym, odbędzie się w dniach 17-20 stycznia 2017 r.

 1. Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego komisja dokonuje:
 2. przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonuje w oparciu o nie wstępnej oceny spełnienia przez kandydata wymagań określonych w ustawie,
 3. oceny dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia oraz kwalifikacji i określenia związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

 

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia podczas I etapu postępowania kwalifikacyjnego (max. 60 punktów);
 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs podstawowy – 15 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa – 25 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze OSP – ukończone SP+KPP – 10 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze OSP – ukończone SP+KPP+RT – 15 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+KPP+RT+RW – 20 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończenie SP (wg programu z dn. 17 listopada 2015 r.) +KPP – 20 pkt,
 • wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 pkt,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757) – 15 pkt,
 • prawo jazdy kat. C lub CE – 10 pkt,
 • prawo jazdy kat. CE i DE – 15 pkt,
 • inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku:
 1. a) uprawnienia do obsługi podnośników – podesty ruchome samojezdne – 5 pkt.
 2. b) uprawnienia do obsługi drabin mechanicznych MAGIRUS – 5 pkt.
 3. c) uprawnienia do konserwacji podnośników (podestów samojezdnych) lub drabin

mechanicznych – 3 pkt.

 1. d) uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych na sprzężone powietrze – 2 pkt.

 

         Sposób liczeni punktów;

 • za kwalifikacje wymienione w punktach 1 – 9 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową,
 • w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6 – 9 oraz w pkt 10 i 11, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów.
 • kwalifikacje wymienione w pkt 6-9 oraz w pkt 12-14 uwzględnia się przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

 

         Wyjaśnienie użytych skrótów:

          SP szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej,

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej           Straży Pożarnej,

          RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych  oraz ratownictwa na wodach,

          SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

 

ETAP II postępowania kwalifikacyjnego – ocena sprawności fizycznej kandydata odbędzie się w dniach 25-27 stycznia 2017 r. w siedzibie tut. Komendy oraz na stadionie miejskim w Oleśnicy.

 Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat okazuje, oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (wzór zaświadczenia określony w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia), wystawione            nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42                              ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

 

Przebieg oceny sprawności fizycznej:

Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców.

 

 1. PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA – odbędzie się w siedzibie tutejszej Komendy.

ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA („HARVARD STEP-UP TEST”)

       Wyposażenie:

 • stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn lub 30 cm dla kobiet,
 • stoper,
 • pulsometr

 

      Wykonanie próby:

 • badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
 • metronom nastawiony jest na rytm 120 uderzeń na minutę,
 • czas trwania pełnego ćwiczenia: 5 minut dla mężczyzn, 4 minuty dla kobiet.

 

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

Przed przystąpieniem do próby, ćwiczącemu wyjaśnia się sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych podejść. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli ćwiczący utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc ćwiczącemu donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle i wykonywane są trzy pomiary częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty, które przeliczone według poniższego wzoru dają wynik, będący wskaźnikiem FI wydolności organizmu kandydata:

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli ćwiczący w ciągu ok. 20 s. nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Kandydatom tym oblicza się wskaźnik wydolności FI, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia.

 

            Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest osiągnięcie wskaźnika wydolności                    na poziomie minimum 80.

 

Wskaźnik wydolności Wynik – Ocena
50-56 słaby
56-64 dostateczny
65-79 przeciętny
80-89 dobry
90 i powyżej bardzo dobry

 

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

 

Próba wydolnościowa odbędzie się w siedzibie KP PSP w Oleśnicy przy ul. Kopernika 4 w dniach 25 – 26 stycznia 2017 r.

 

 1. PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE

Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej)

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

 

Bieg na 50 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

 

Bieg na 1000 m

Ćwicząca zajmuje pozycję startową (stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety.

 

Warunkiem zaliczenia prób sprawnościowych jest:

Próby dla mężczyzn:

 1. podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń
 2. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
 3. bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy.

Próby dla kobiet

 1. podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń
 2. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund,
 3. bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy.

 

Próby sprawnościowe odbędą się w siedzibie KP PSP w Oleśnicy przy ul. Kopernika 4 (podciąganie się na drążku) oraz na stadionie miejskim w Oleśnicy  (biegi) w dniu 27 stycznia 2017 r.

 

Nie zaliczenie próby wydolnościowej lub którejkolwiek z opisanych powyżej prób sprawnościowych skutkuje wykluczeniem kandydata z kolejnych części postępowania i jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

ETAP III postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian z lęku wysokości odbędzie w dniu 31 stycznia 2017 r. w siedzibie tut. Komendy.

 

Sprawdzian z lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m, na drabinę ustawioną pod kątem 75º i zszedł z niej.

 

ETAP IV postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian z pływania odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 r. o godz. 8:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67/69.

 

Sprawdzian z pływania odbywa się w stroju kąpielowym i czepku bez przyrządów pomocniczych. Dopuszcza się używanie okularów pływackich.

Zaliczenie sprawdzianu z umiejętności pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 metrów, dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy sprawdzian z pływania odbywa się na basenie o dł. 25 m, kandydat po przepłynięciu pierwszej długości basenu (tj. 25m) dotyka ścianki, wykonuje nawrót w dowolny sposób i powraca na miejsce startu, dotykając ścianki basenu.

Przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 60 sekund, powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

ETAP V postępowania kwalifikacyjnego – test wiedzy odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 r. w siedzibie tut. Komendy o godz. 9.00

Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut. Przeprowadza się go w postaci papierowej. Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej                            i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

Pytania testowe zawierają 4 propozycję odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na pytania testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Pozytywny wynik  z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów. 

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

 1. korzysta z pomocy innych osób,
 2. posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania,
 3. rażąco zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposób.

 

ETAP VI postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu  2 lutego 2017 r.  w siedzibie tut. Komendy o godz. 12.00

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,
 • motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt. 1 – 4 wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska, co najmniej 26 punktów na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

Po zakończeniu VI etapu postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy http://straz.olesnica.pl w zakładce PRACA, w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Oleśnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy zostanie opublikowana zatwierdzona lista kandydatów do przyjęcia do służby.

ETAP VII postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP

Czterech kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów podczas naboru zostanie skierowanych na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badanie lekarskie jest skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Termin badań lekarskich ustalany jest przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

7. Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego:

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, ul. Kopernika 4,                 56-400 Oleśnica lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 314 20 91 (łączyć sekretariat).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru udziela Pani mł. ogn. Joanna Różycka pod numerem telefonu 71-314-20-91.

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów będzie można odebrać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Przed rozpoczęciem etapów od II do VI postępowania kwalifikacyjnego kandydat każdorazowo okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość a komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzenia danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

Szczegółowe godziny rozpoczęcia powyższych etapów oraz miejsca ich przeprowadzenia będą podane wraz z listą kandydatów na stronie internetowej KP PSP w Oleśnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Komendy.

Wyniki poszczególnych etapów naboru oraz inne ważne informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego publikowane będą na stronie internetowej KP PSP w Oleśnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. komendy.

Komenda zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przeprowadzania powyższych prób.

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy listy kandydatów do przyjęcia do służby.

Rekrutację prowadzić będzie Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy opierając się na n/w aktach prawnych:

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 poz. 603 ze zm.)

rozporządzenie MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 poz. 30);

rozporządzenie MSWiA z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 nr 261 poz. 2191 ze zm.).

 

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3