Aktualności

Data publikacji: 12 lipca 2013
Zwiększona ilość pożarów w gminie Twardogóra.

10 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy Twardogóra z inicjatywy Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Nadleśnictwa Oleśnica oraz jednostek OSP z terenu gminy.

Spotkanie poświęcone było ochronie przeciwpożarowej gminy Twardogóra, a w szczególności dużej ilości pożarów, do których doszło w ostatnim czasie.

Od 1 stycznia 2013r. do 9 lipca 2013r. na terenie gminy doszło do powstania 89 pożarów.
W stosunku, co do roku ubiegłego odnotowano niewielki spadek powstania pożaru o 12.
W porównaniu do pozostałych gmin powiatu oleśnickiego, w gminie Twardogóra miała miejsce największa ilość pożarów, odnotowano jednocześnie najmniejszy spadek porównując do roku ubiegłego, pomimo sprzyjającym obniżeniu ilości pożarów warunkom atmosferycznym.

Burmistrz jest zaniepokojony częstotliwością powstawania pożarów, jak i niejasnymi okolicznościami ich powstania. Zwrócił się z prośbą do policji oraz straży leśnej, aby na terenie całej gminy zostały zwiększone patrole. Prawdopodobnie do niektórych pożarów przyczynił się czynnik ludzki, czego doskonałym przykładem może być pożar sprasowanej słomy, który miał miejsce w dniach 6 i 7 lipca br. w miejscowości Łazisko, do którego to straż pożarna wyjeżdżała trzy razy. Według opinii Lasów Państwowych oraz analiz biegłych ds. wzniecania pożarów na terenach leśnych, zachodzi podejrzenie celowego wzniecania ognia. Niejednokrotnie są to pożary, które powstają w wielu miejscach w jednym czasie. Zastanawiający jest też fakt, że pożary na terenach leśnych obejmują bardzo niewielką powierzchnię gminy Twardogóra i powtarzają się w tych samych miejscach.

Ze statystyki Nadleśnictwa Oleśnica wynika, że na terenie gminy Twardogóra, porównując do pozostałych gmin powiatu oleśnickiego, dochodzi do największej ilości pożarów na terenach leśnych.

Jednocześnie przypomina się, że za wykroczenia takie jak podpalenia grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi:„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.