Praca w KM PSP Oleśnica

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY I PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

1. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY 

Warunki przyjęć do służby w Państwowej Straży Pożarnej określają przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.) Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o przyjęcie do służby może starać się osoba, która:- jest obywatelem polskim,- korzysta z pełni praw publicznych,- posiada określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczna i psychiczną do pełnienia tej służby,- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz kategorię zdrowia „A”,- posiada minimum średnie wykształcenie. Zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Państwowej Straży Pożarnej oceniają komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Starający się o podjęcie służby kandydat poddawany jest testowi sprawności fizycznej. Następnie otrzymuje skierowanie do Poradni Psychologicznej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po pozytywnym zaliczeniu badań psychologicznych, kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie, które przeprowadzają komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Komisje te wydają orzeczenia o przydatności kandydata do służby. Decyzje o przyjęciu do służby podejmują właściwi Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej w miarę posiadanych etatów. Dodatkowym atutem osoby starającej się o przyjęcie do służby  jest posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych w Państwowej Straży Pożarnej tj. ratownika medycznego, chemika, płetwonurka, ratownika wysokościowego, kierowcy z doświadczeniem  i kategorią minimum „C”. Ukończenie szkoły Państwowej Straży Pożarnej zapewnia jej absolwentowi zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych PSP. Szczegółowe informacje oraz warunki naboru do szkół Państwowej Straży Pożarnej można uzyskać pod adresami:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl
  • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: www.sapsp.pl
  • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: www.sapsp.eu.pl
  • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: www.csspsp.pl

 

2. WARUNKI PRZYJĘCIA DO PRACY 

Nabór pracowników cywilnych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z póżn. zm.) Nie jest możliwe składanie ofert dotyczących zatrudnienia na stanowiskach cywilnych przed ogłoszeniem informacji o naborze pracowników na te stanowiska.